Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Załącznik do Uchwały nr 6/I/2014

Zarządu WOSiR Szelment sp. z o.o.

z dnia 3.11.2014r.

 

 

 

Zasady ponownego wykorzystywania informacji publicznej gromadzonej w WOSiR Szelment sp. z o.o.

 

§ 1

 

Niniejsze zasady określają warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej będącej w posiadaniu WOSiR Szelment sp. z o.o..

 

§ 2

 

 1. Informacje publiczne, które są gromadzone w zasobach WOSiR Szelment sp. z o.o., udostępniane są do ponownego wykorzystania poprzez:

 2. opublikowanie ich w BIP WOSiR Szelment sp. z o.o.,

 3. wyłożenie lub wywieszenie w siedzibie Ośrodka,

 4. przekazanie ich do ponownego wykorzystania na podstawie wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

 

§ 3

 

1. Każdy kto zamierza ponownie wykorzystać informację publiczną udostępnioną w sposób określony w § 2, ma obowiązek w procesie ponownego wykorzystania informacji do:

 1. poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej z WOSiR Szelment sp. z o.o.,

 2. dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji publicznej w pierwotnie uzyskanej formie,

 3. poinformowania o przetworzeniu informacji publicznej jeśli takiego przetworzenia dokonał oraz wskazania czy informacja została przetworzona w całości czy we fragmentach, a jeżeli tak to w jakich,

 4. usunięcia znaków graficznych Ośrodka, między innymi logo Ośrodka z informacji publicznej, która ma być ponownie wykorzystana,

 5. ponownego wykorzystywania informacji publicznej w taki sposób, aby nie wprowadzać odbiorców w błąd.

 6. WOSiR Szelment sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnianie informacji przez podmioty uprawnione oraz za efekty i rezultaty przetworzenia informacji ponownie wykorzystywanej.

 7. Informacje spełniające cechy utworu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) lub stanowiące bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), które WOSiR Szelment sp. z o.o. posiada w swoich zasobach, mogą być powtórnie wykorzystane pod warunkiem nienaruszenia prawa własności intelektualnej i praw autorskich przysługujących podmiotom trzecim.

 8. W przypadku, gdy zostaną naruszone warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, zastosowanie znajdą ogólne zasady odpowiedzialności cywilnoprawnej.

 

§ 4

 

 1. Informacja publiczna do ponownego wykorzystania może być udostępniona tylko na wniosek.

 2. Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej powinien być złożony na wzorze wniosku określonym w drodze Rozporządzenia przez Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012r.

 3. Wniosek może być złożony w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 4. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków wraz z pouczeniem, iż ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

 5. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania. W sprawach szczególnie skomplikowanych Ośrodek może przedłużyć załatwienie sprawy o kolejnych 20 dni, po uprzednim powiadomieniu o tym podmiotu uprawnionego w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

 6. W wyniku rozpatrzenia wniosku:

 7. przekazuje się informację do ponownego wykorzystywania bez ograniczenia warunkami,

 8. przedstawia się ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania,

 9. odmawia się przekazania informacji publicznej w celu ponownego jej wykorzystywania.

 10. W przypadku, gdy podmiot uprawniony nie zgadza się z warunkami ponownego wykorzystywania informacji udostępnionej przez Ośrodek, ma prawo do złożenia sprzeciwu z powodu naruszenia przepisów ustawy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, o której mowa w § 4 ust. 6 pkt. 2.

 11. W razie wniesienia sprzeciwu podmiot zobowiązany w drodze decyzji rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub wysokości opłaty, o której mowa w § 5.

 

§ 5

 

1. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania na wniosek wymaga poniesienia dodatkowych kosztów związanych z przygotowaniem informacji w sposób wskazany we wniosku, Prezes Zarządu WOSiR Szelment sp. z o.o. może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania.

2. Opłatę, o której mowa w ust.1 ustala się w oparciu o przepisy zawarte w art. 23c ust.2 i art. 23d ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 

§ 6

 

WOSiR Szelment sp. z o.o. nie jest zobowiązany do opracowywania, w szczególności przetworzenia, informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystania oraz dostarczania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

 

 

§ 7

W przypadkach nie określonych w niniejszych zasadach ponownego wykorzystywania informacji, zastosowanie mają przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz innych ustaw.

 

§ 8

 

Treść niniejszych zasad określających warunki ponownego wykorzystania informacji podlega publikacji w BIP WOSiR Szelment sp. z o.o. w zakładce „ponowne wykorzystywanie informacji publicznej”.

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Bogdan Kurowski

Wytwarzający/odpowiadający: Bogdan Kurowski

Data wytworzenia: 2013-09-09

Wprowadzający: Bogdan Kurowski

Data wprowadzenia: 2013-09-09

Modyfikujący: Bogdan Kurowski

Data modyfikacji: 2015-04-18

Opublikował: Bogdan Kurowski

Data publikacji: 2013-09-09