Deklaracja dostępności serwisu Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment.

Data publikacji strony internetowej: 2008-08-28

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2014-12-26

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-10-07. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2020-10-07.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jan Giedrojć, adres poczty elektronicznej jan.giedrojc@g-soft.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 87 567 07 08. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Rzecznik Praw Obywatelskich

Adres organu odwoławczego: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

Adres e-mail organu odwoławczego: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Telefon organu odwoławczego: 800 676 676

Dostępność architektoniczna

Budynek: Szelment 2, 16-404 Jeleniewo

Przed wejściem głównym, znajdują się dwa oznaczone na niebiesko miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku prowadzą stopnie schodów, przy których zamontowane są poręcze oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych, przy którym zamontowane są poręcze.

Wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych odbywa się przez pomieszczenie restauracji, w której jest usytuowana winda dla osób poruszających się na wózkach. Winda prowadzi na poziom recepcji i pokoi gościnnych. W recepcji znajduje się dzwonek służący do przywołania pomocy. Punktem kontaktowym i punktem obsługi dla osób niepełnosprawnych jest recepcja.

Na pierwszym piętrze, na poziomie wejścia do budynku dla osób niepełnosprawnych znajduje się łazienka i toaleta z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych.

W holu głównym budynku, przy recepcji znajduje się winda, która umożliwia dostęp do wszystkich pięter w części hotelowej. Mając na uwadze ograniczenia architektoniczne budynku w części biurowej dla osób niepełnosprawnych, wszelkie formalności urzędowe są przeprowadzane w recepcji, na parterze budynku.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Udogodnienia

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego: pobierz

Inne informacje i oświadczenia

Dokładamy wszelkich starań, aby nasz serwis http://bip.wosir.wrotapodlasia.pl/ był zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.